Pravidla soutěže „Soutěž na On-line MaxCampu“

1. Pravidla soutěže

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) soutěže „Soutěž na On-line MaxCampu“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem,  který závazně upravuje pravidla soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

1.2 Pořadatelem soutěže je společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25,  Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 28511298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen „pořadatel”).

1.3 Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována provozovatelem sociální sítě Facebook (dále jen „Facebook“) ani s ním spojena. Provozovateli Facebooku nevznikají ve  spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže a je tak zcela osvobozen  od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže.

2. Termín a místo konání soutěže

2.1 Soutěž probíhá na území České republiky v termínu 8. 5. 2021 (dále jen „den konání soutěže“) prostřednictvím formuláře zveřejněného a vyhodnocovaného prostřednictvím www.ahaslides.com (dále jen „soutěžní formulář“).

3. Účast v soutěži

3.1 Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba:

- starší 16 let;
- která se řádně registrovala k účasti na vzdělávací akci „MaxCamp on-line“ konané dne 8. 5. 2021 na live.drmax.cz (dále jen „vzdělávací akce“) a zároveň zde udělila pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem oslovování s nabídkami zaměstnání či praxe, akcemi pořádanými pořadatelem a/nebo aktuálními informacemi o pořadateli;
- která je studentem oboru Farmacie na vysoké škole nebo oboru DFA na vyšší odborné škole nebo oboru Farmaceutický laborant na střední škole;
- není ze soutěže vyloučena; a
- splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech
(dále jen „soutěžící“).

3.2 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, fyzické osoby jinak spolupracující s pořadatelem na organizaci soutěže a osoby všem shora uvedeným osobám blízké. V případě, že se  výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a pořadatel podle svého uvážení  může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel, případně ji použít k jiným  marketingovým nebo dobročinným účelům.

3.3 Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění  stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

3.4 Účast v soutěži je dobrovolná.

4. Mechanismus soutěže, vyhodnocení a výhry v soutěži

4.1 Okamžikem zahájení soutěže pořadatel zveřejní soutěžní otázky v rámci prvního bloku vzdělávací akce.

4.2 Soutěžící po registraci na vzdělávací akci obdrží od pořadatele link a/nebo QR kód, prostřednictvím kterého mu bude zpřístupněn soutěžní formulář. Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v den konání soutěže bude odpovídat na otázky položené v rámci jednotlivých bloků vzdělávací akce, přičemž odpovědi bude zaznamenávat do soutěžního formuláře pod přezdívkou, kterou si zvolil při registraci na vzdělávací akci.

4.3 Soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit jenom jednou, tj. vyplnit soutěžní formulář pouze jednou. Soutěžící, který vyplní soutěžní formulář více než jednou, může být ze soutěže vyloučen.
4.4 Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými  soutěžícími. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, v případě, že bude mít  podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení  soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

4.5 Po skončení vzdělávací akce pořadatel pomocí soutěžního formuláře vyhodnotí správnost a rychlost odpovědí soutěžících. Výhru získá 60 soutěžících, kteří zcela splní podmínky soutěže, kteří budou mít nejvíce správných odpovědí a v případě stejného počtu správných odpovědí budou nejrychlejší (dále jen „výherce“). 

4.6 Výherci budou vyhlášeni v den konání soutěže ihned po skončení vzdělávací akce.

4.7 Každý výherce obdrží jako výhru v soutěži jednu poukázku v hodnotě 500 Kč využitelnou v e-shopu Alza.cz (dále také jen „výhra“).

4.8 V případě, že se soutěže zúčastní méně než 60 soutěžících, je výlučně na rozhodnutí pořadatele, zda a jak rozdělí výhry nebo zda soutěž zruší.

4.9 V případě, že se ukáže, že výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto pravidel, nebo pokud výherce výhru odmítne, je výlučně na rozhodnutí pořadatele, zda určí jako výherce soutěžícího, který splnil veškeré podmínky účasti v soutěži a který bude jako další v pořadí ze všech soutěžících, kteří zcela splnili podmínky soutěže, nebo zda výhru použije jinak.

5. Předání výher výhercům

5.1 Výhra v soutěži bude pořadatelem výherci zaslána na e-mail, který výherce uvedl při registraci na vzdělávací akci.

5.2 Pokud výherce nesdělí pořadateli údaje potřebné pro zaslání výhry nebo pokud se zaslaný e-mail vrátí pořadateli jako nedoručitelný, bude pořadatel postupovat stejně jako v případě popsaném v odst. 4.9 těchto pravidel.

6. Zpracování osobních údajů

6.1 Účastník soutěže bere na vědomí, že pořadatel bude jako správce v souvislosti se soutěží zpracovávat v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů osobní údaje  soutěžících, a to v rozsahu jména, příjmení, přezdívky, emailu soutěžícího, jakož  i případné další údaje poskytnuté účastníkem během soutěže. Tyto údaje jsou zpracovávány po dobu 3 měsíců od skončení doby konání soutěže.

6.2 Osobní údaje budou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce za účelem předání  informací o výsledku v soutěži, zaslání výher a z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany  orgánů dozoru.

6.3 Příjemcem osobních údajů poskytnutých soutěžícím mohou být v přímé souvislosti s touto soutěží  kromě pořadatele i společnosti zajišťující odeslání a doručení výhry, a to způsobem obvyklým pro  zajišťování soutěží.

6.4 Osobní údaje budou zpracovávány manuálně (v elektronické podobě), nebudou tedy předmětem  automatizovaného rozhodování, včetně profilování a nebudou předávány mimo Evropskou unii.
6.5 Poskytnutí a zpracování osobních údajů je nezbytné pro předání informací o výsledku v soutěži a zaslání případné výhry. Poskytnutí osobních údajů je tak povinné a v případě neposkytnutí požadovaných údajů nebude soutěžícímu informace předána a bude postupováno dle odst. 4.9 těchto pravidel.

6.6 Soutěžící má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, včetně práva obdržet jejich kopii,  právo na opravu nebo vymazání svých osobních údajů (pokud to je s ohledem na účel zpracování  možné), omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky proti zpracování (probíhá-li zpracování  na základě oprávněného zájmu správce) a právo na přenositelnost údajů. Kterékoliv z těchto práv lze  uplatnit u pořadatele na adrese info@drmax.cz, na infolince 516 770 100 nebo dopisem zaslaným na  adresu sídla pořadatele.

6.7 Pořadatel jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat e-mailem na  adrese dpo@drmax.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla správce. V případě, že se soutěžící domnívá, že jsou porušována jeho práva v oblasti ochrany osobních údajů, může podat stížnost u  dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

6.8 Osobní údaje všech soutěžících mohou být zpracovávány rovněž na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem oslovování s nabídkami zaměstnání či praxe, akcemi pořádanými pořadatelem a/nebo aktuálními informacemi o pořadateli, uděleného separátně v rámci  registrace na vzdělávací akci.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet  nebo jinými elektronickými prostředky.

7.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící, že se seznámil s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je plně  dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto  pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

7.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, soutěž zkrátit,  prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků  soutěžících vůči pořadateli soutěže, a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné  obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a  nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno prostřednictvím kanálů,  kterými byla šířena informace o soutěži.

7.4 Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a  soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat  práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli  škodu, kterou soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo s užíváním získané  výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

7.5 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výhry soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží  povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

7.6 Tato úplná pravidla jsou zveřejněna prostřednictvím odkazu uvedeném na stránkách vzdělávací akce.  V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu  prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly zveřejněnými v soutěžním formuláři, mají  přednost tato úplná pravidla.